Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Alapszabály

1.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK:

 

Az Egyesület neve: Sátoraljaújhelyi Civil nyugdíjas közhasznú Egyesület

Az egyesület hivatalos rövidített neve: Sacinye

Székhelye: 3980 Sátoraljaújhely, Vasvári Pál 32 1/3

Telephelye: 3980 Sátoraljaújhely, Rákóczi u 26

Működése kiterjed Magyarország észak-magyarországi regionális területére, és annak kistérségeire.

 Az egyesület jogállása:

Az egyesület jogi személyiséggel rendelkező, közhasznú társadalmi szervezet, amely politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Az egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

Az egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt jelen alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja.

Az egyesület szervezete és felépítése megfelel a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény előírásainak.

 2.

AZ EGYESÜLET KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGEI, CÉLJAI

Az egyesület legfőbb céljai:

A régióban, de különösképpen a Sátoraljaújhelyi kistérségben élő nyugdíjasok érdekeinek feltárása, képviselete és a szabadidejük aktív, hasznos eltöltésére irányuló rendezvények, programok, szervezése, klubfoglalkozások tartása.

Más településeken működő nyugdíjas közösségekkel való kapcsolattartás, valamint új kapcsolatok kiépítése.

Részvétel minden olyan civil kezdeményezésben, melyhez a nyugdíjasok szabadidejükkel, önkéntes tevékenységükkel a társadalom hasznos tagjai maradhatnak.

Véleménynyilvánítás minden olyan törvény, jogszabály megalkotásában, amely az időskorúak, nyugdíjasok életkörülményeit érinti.

Az egyesület ezeken kívül egyetért minden olyan céllal és szándékkal, melyek a régióban, de leginkább a Sátoraljaújhelyi kistérségben élők életminőségének javulását elősegíti.

 Az egyesület céljainak elérése érdekében Az alábbi közhasznú tevékenységet végzi:

1.                  Szabadidős és hobbitevékenység;

A tagság illetve a működési területen élők szabadidejének hasznos eltöltését szolgáló programok, rendezvények szervezése és lebonyolítása.

2.                  Egészség megőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység;

A tagság illetve a működési területen élők egészség megőrzését, betegségmegelőzését Ennek érdekében egészségügyi szakemberekkel, rehabilitációs központokkal, kórházakkal egyéb egészségügyi intézményekkel, szervezetekkel, személyekkel való együttműködés aktuális programjaink szerint.

3.                  Szociális tevékenység, családsegítés;

A működési területen élő családok igény szerinti segítése aktuális programjainkon keresztül tanácsadással, gyűjtésszervezéssel, egyéb tevékenységgel. Ennek érdekében szociális területen tevékenységet végző szakemberekkel, intézményekkel való együttműködés aktuális programjaink szerint.

4.                  Nevelés, oktatás, képesség fejlesztés, ismeretterjesztés;

Nevelő, oktató jellegű, képességfejlesztő, ismeretterjesztő képzések, tréningek, előadások szervezése és lebonyolítása, illetve azokon való részvétel.

5.                  Kulturális tevékenység;

Kulturális rendezvények, programok szervezése és lebonyolítása, illetve azokon való részvétel.

6.                  kulturális örökség megóvása:

A magyar kulturális örökségek, hagyományok felelevenítése, megóvása aktuális programjaink szerint.

7.                  Természetvédelem, állatvédelem:

Természetvédelmi, állatvédelmi programok, rendezvények szervezése és lebonyolítása, illetve az azokon való részvétel

8.                  Környezetvédelem;

Környezetvédelmi programok, rendezvények szervezése és lebonyolítása, illetve az azokon való részvétel. Programjaink során a környezetvédelmi előírások figyelembe vétele és azok betartása.

9.                  Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése;

Hátrányos helyzetű csoportok (pályakezdők, munkanélküliek, alulképzettek roma származásúak, időskorúak, nők) esélyegyenlőségét elősegítő programok, rendezvények szervezése és lebonyolítása.

10.              Emberi és állampolgári jogok védelme;

Emberi és állampolgári jogokról szóló, azok védelmét szolgáló előadások, egyéb programok szervezése és lebonyolítása.

11.              A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon magyarsággal kapcsolatos tevékenység:

A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon magyarság érdekében szervezet programok szervezése és lebonyolítása.

12.              A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése

A munkaerőpiacon hátrányos helyzetűek érdekében programok, előadások, tanácsadások, tréningek és egyéb programok szervezése és lebonyolítása. Együtt működés a helyi illetve regionális munkaügyi kirendeltségekkel, oktató és képzőintézményekkel, foglalkoztatókkal, középiskolákkal, felsőoktatási intézményekkel.

13.              Közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető – szolgáltatások.

14.              Fogyatékkal élők és mozgáskorlátozottak védelme, érdekképviselete;

Fogyatékkal élők és mozgáskorlátozottak érdekeinek feltátása és megjelenítése, esélyegyenlőségük javítása érdekében programok szervezése és lebonyolítása.

15.              Közös terek, szabadidős és egyéb intézmények, helyiségek kialakítása és működtetése. A működési területén élő cukorbetegek szabadidejének eltöltése érdekében.

 

3.

EGYESÜLETI TAGSÁG KELETKEZÉSE, MEGSZŰNÉSE

 

Az egyesület tagsága rendes és pártoló tagokból áll.

Az egyesület rendes tagja minden olyan természetes személy, aki az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezően elfogadja, az alapszabályt aláírja és kötelezettséget vállal a társasági célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre és a tagdíj megfizetésre.

A rendes tagság önkéntes belépéssel, a belépési nyilatkozat kitöltésével és benyújtásával, az egyesület elnökségének jóváhagyásával keletkezik.

Az egyesület rendes tagja lehet minden olyan bel - vagy külföldi természetes személy, vagy jogi személyiséggel rendelkező szervezet, amely

·         egyetért a társaság célkitűzéseivel és ezen célok megvalósítása érdekében végzi tevékenységét;

·         elfogadja a társaság alapszabályát, ezt belépési nyilatkozatában tanúsítja és a közgyűlés által megállapított havi tagsági díjat befizeti/átutalja.

Az egyesület pártoló tagjai lehetnek;

·         intézmények és gazdálkodó szervezetek az erről szóló megállapodás alapján, amennyiben erkölcsi és anyagi hozzájárulásaikkal a társaság célkitűzéseinek megvalósítását segítik.

·         mindazon közéleti személy, aki saját kérelme, vagy felkérés után, az elnökség döntése alapján belép a társaságba.

A pártoló tagok felvételéről minden esetben az elnökség dönt egyszerű többséggel.

A pártoló tag, tanácskozási és véleményezési joggal rendelkezik. A pártoló tag szavazati joggal nem rendelkezik.

 Az egyesület tagság megszűnik:

·         a tag kilépésével,

·         a tagok sorából való törléssel,

·         kizárással

·         a társaság megszűnésével,

·         a tag halálával

A rendes tag tagsági viszonyát az elnökséghez intézett írásbeli nyilatkozatával, bármikor, indoklási kötelezettség nélkül megszűntetheti.

Az elnökség a rendes tagok sorából törli azt a tagot, aki tagdíjának megfizetésével 12 hónapos késedelemben van és írásbeli felszólítás ellenére, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül sem fizeti meg. A rendes tagok sorából való törlés megtörténtéről a tagot írásban értesíteni kell.

A rendes tag kizárásáról a közgyűlés dönt. A rendes tag kizárására akkor kerülhet sor, ha a tagnak a társaságban való maradása, tevékenysége vagy egyéb magatartása miatt nagymértékben veszélyeztetné a társaság céljának elérését.

 

4.

TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

 Rendes tagok jogai:

·           Részt vegyen a társaság tevékenységében, rendezvényein, az alapszabály célkitűzésének megvalósításában, s ezek érdekében megfelelő tájékoztatást kapjon.

·           Az egyesület szerveinél észrevételezési, véleményezési jogot gyakoroljon. Ha bármely tag álláspontjával kisebbségi véleményben marad, joga van véleményének fenntartására és különvéleményként való megjelenítésére.

·           Az egyesület egészének és szerveinek működésével, célkitűzéseinek és terveinek megvalósításával, valamint a szervezet anyagi- és pénzügyi helyzetével összefüggésben a társaság szerveihez, tisztségviselőihez kérdéseket intézzen, és azokra válaszokat kapjon.

·            A közgyűlésen tanácskozási, szavazati, felszólalási, véleményezési joggal részt venni.

·           Az egyesület és szervei tisztségeire jelölni, jelöltetni, ezekre szavazni.

·           Az egyesület szervei által megállapított feltételek mellett igénybe vegye a társaság szolgáltatásait és eszközeit.

·           Az egyesület segítségét, közreműködését vagy védelmét kérje minden esetben, amikor a tagokat jog- vagy érdeksérelem éri.

·           A tagok jogaikat személyesen, akadályoztatásuk esetén, nem személyi kérdésben a közgyűlést megelőzően, írásban gyakorolhatják. A rendes tagok egy szavazattal rendelkeznek.

Rendes tag kötelességei:

·           A tagok kötelesek az egyesület közgyűlésein, annak munkájában részt venni.

·           A közgyűlés, vezetőség, a társaság szervei által hozott határozatokat, döntéseket betartani, illetve végrehajtani.

·           Az egyesület tagjai kötelesek a megállapított tagdíjat fizetni, illetve a vállalt közreműködést vagy anyagi támogatást teljesíteni.

Az egyesület minden rendes tagja azonos szavazati joggal rendelkezik, és részt vehet az egyesület működését érintő minden kérdésről rendelkezni jogosult közgyűlés döntéshozatalában. A szavazati jogát minden rendes tag személyesen gyakorolhatja.

Tisztségviselőül bármelyik rendes tag megválasztható.

 Pártoló tag jogai:

·           Részt vegyen az egyesület tevékenységében, rendezvényein, az alapszabály célkitűzéseinek megvalósításában, s ezek érdekében megfelelő tájékoztatás kapjon.

·           Az egyesület különböző szerveinél észrevételezési, véleményezési jogot gyakoroljon. Ha bármely tag álláspontjával kisebbségi véleményben marad, joga van véleményének fenntartására és különvéleményként való megjelenítésére.

·           Az egyesület egészének és szerveinek működésével, célkitűzéseinek és terveinek megvalósításával, valamint a szervezet anyagi- és pénzügyi helyzetével összefüggésben a társaság szerveihez, tisztségviselőihez kérdéseket intézzen, és azokra válaszokat kapjon.

·           A közgyűlésen tanácskozási, felszólalási, véleményezési joggal részt venni.

·           Az egyesület szervei által megállapított feltételek mellett igénybe vegye a társaság szolgáltatásait és eszközeit.

·           Az egyesület segítségét, közreműködését vagy védelmét kérje minden olyan estben, amikor a tagokat jog- vagy érdeksérelem éti.

 

Pártoló tag kötelességei:

·         A közgyűlés, vezetőség, az egyesület szervei által hozott határozatokat, döntéseket betartani, illetve végrehajtani.

·         Az egyesület pártoló tagjai kötelesek a vállalt közreműködést, az anyagi illetve erkölcsi támogatást teljesíteni.

 

5.

AZ EGYESÜLET SZERVEI ÉS TISZTSÉGVISELŐI

Az egyesület döntéshozó szervei:

Közgyűlés

Elnökség

 A pártoló tagok összessége nem képezi a társaság egyetlen döntéshozó szervét sem, de az egyesület tagságába beletartoznak.

 Az egyesület elnöksége

1 fő elnök

1 fő elnökhelyettes

1 fő elnökségi tag

 Az egyesület tisztségviselője lehet bármely olyan rendes tag, aki nincs a közügyek gyakorlásától eltiltva és

a)        magyar állampolgár

b)        a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik.

c)        a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik.

Az egyesület elnökségébe jelölt személy a választása előtt köteles a közgyűlést tájékoztatni azon összeférhetetetlenség(ek)ről, melyről a 2007. évi CLXXXI számú, a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény rendelkezik.

Amennyiben a közgyűlés a jelöltet összeférhetetlensége miatt vezető pozícióra mégsem választja meg, a jelölt köteles azt elfogadni.

Az egyesületi feladatokat a tisztségviselők mindaddig társadalmi munkában díjazás nélkül látják el, amíg az egyesület anyagi feltételt nem teremt azok díjazására, amely megvalósulhat munkaviszony, vagy megbízásos jogviszony formájában.

 A tisztségviselő megbízatása megszűnik:

·           Megbízatás lejártával,

·           A megbízatásról történő lemondással,

·           A tisztségviselő visszahívásával,

·           A tagsági jogviszony megszűntével.

 A tisztségviselő visszahívásáról az egyesület közgyűlése dönt.

 

   6.

 KÖZGYŰLÉS

Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés.

A közgyűlés a rendes tagok összessége. A közgyűlés ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet.

Évente egyszer rendes közgyűlést kell tartani, és rendkívüli közgyűlést kell tartani, ha a tagok egyharmada azt igényli, vagy a tisztségviselők bármelyike azt szükségesnek tartja.

A közgyűlés a rendes tagok több mint felének (50%+1 fő) jelenléte esetében határozatképes.

A közgyűlést az elnökség hívja össze. A közgyűlésre minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a közgyűlés napja között legalább 8 nap időköznek kell lennie.

A közgyűlés határozatát egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza.

Kizárólag a közgyűlés hatáskörébe tartozik:

·           a tisztségviselők megválasztása,

·           az alapszabály megalkotása, módosítása,

·           az elnökség beszámolójának megtárgyalása, elfogadása.

·           döntés a tagok kizárásáról,

·           a tagdíj mértékének és fizetési módjának megállapítása,

·           AZ egyesület felosztásának kimondása, más társadalmi szervvel való egyesülés vagy kilépés elhatározása.

·           az egyesület megszűnésekor a vagyon sorsáról való döntés

·           a vezetőszervnek törvénysértő vagy alapszabályba ütköző határozatának megsemmisítése, megváltoztatása.

·           továbbá a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása (ideértve az adózott eredmény felhasználására és felosztására vonatkozó döntést) és ezzel egyidejűleg közhasznúsági jelentést készít az 1997. évi CLVI. törvény 19§ alapján.

 Az alapszabály módosításához, a tag kizárásához és az egyesület feloszlásának kimondásához a rendes tagok kétharmadának szavazata (minősített többség) szükséges.

Ha a közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt közgyűlés, az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlevők számától függetlenül határozatképes. A megismételt körgyűlést az eredeti – határozatképtelenség miatt elmaradt- közgyűlés időpontját követően 3 napon belüli időpontra kell összehívni. A megismételt közgyűlésre valamennyi tag részére ismételten meghívót kell kézbesíteni, a jogkövetkezményekre való figyelmeztetés mellett.

 A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 985. § b) pont), élettársa a határozat alapján;

a)        kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b)        bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

A b) pont esetében nem minősül előnynek a közhasznú társaság cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

 A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni, melynek kötelező melléklete a jelenléti ív. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezetőn kívül a közgyűlés által megválasztott két hitelesítő írja alá.

A közgyűlés a tagokra kötelező hatályú döntéseit határozatba foglalja.

A társaság elnöke, vagy az elnök által meghatározott személy a Határozatok Könyvében történt bejegyzést követően köteles olyan nyilvántartást vezetni, amelyből a közgyűlések időpontja a hozott határozatok tartalma, hatálya, illetve a döntést támogatok és ellenzők számaránya megállapítható.

A közgyűlési döntés csak a Határozatok Könyvében történt bejegyzést követően- az elnök, valamint a döntéshozatalkor megválasztott hitelesítők aláírásával- válik érvényessé.

Az egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba, éves beszámolókba, közhasznúsági jelentésbe- hivatali munkaidőben- bárki betekinthet, arról saját költségén másolatot készíthet.

Az egyesület elnöke köteles a közgyűlés és az elnökség által hozott olyan határozatokat, amelyek bármely tagra vonatkozóan jogokat és kötelezettségeket állapit meg, illetve harmadik személyt érinthet a döntés hozatalától számított 15 napon belül írásban, ajánlott postai küldeményként feladva az érintettnek is megküldeni.

Az elnök a közgyűlés által hozott határozatókat köteles az egyesület székhelyén kifüggeszteni és az egyesület weboldalán nyilvánosságra hozni minimum 30 napos időtartamra.

 

7.

AZ EGYESÜLET ELNÖKSÉGE

 A közgyűlés 3 főből álló elnökséget választ. Az elnökség tagjai között van az ugyancsak közgyűlés által megválasztott elnök, alelnök és elnökségi tag.

A közgyűlés az elnökség tagjait 5 évre választja.

Két közgyűlés közötti időben az elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik kizárólag a közgyűlés hatáskörébe. Döntéseiről, intézkedéseiről a következő közgyűlésen az elnökség köteles beszámolni.

Az elnökség jogosult az egyesületet terhelő kötelezettségek (szerződések, közhasznú társasággal kapcsolatos döntések) és illető jogok vállalásáról- beszámolói kötelezettség mellett- dönteni.

Az elnökség minimum kettő tag jelenléte esetén határozatképes. Az elnökség szükséghez képest - de évente legalább négyszer- tart ülést, melyet az elnök hív össze. Az elnökség ülésére minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és az ülés napja között legalább 8 nap időköznek kell lennie.

Az elnökség ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet, illetve bármely döntésben érdekelt egyéb személyt, szervet az ülésre lehetőség szerint külön is meg kell hívni. Az elnökség határozatát egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza, kivéve azokat az eseteket, ahol jogszabály minősített többséget ír elő.

A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 985. § b) pont), élettársa a határozat alapján;

a.)       kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b.)  bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

A b) pont esetében nem minősül előnynek a közhasznú társaság cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társaság által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

 A közhasznú szervezet megszűntét követő 2 évig nem lehet az egyesület vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be- annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig- vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

Az egyesület elnöke köteles a közgyűlés és az elnökség által hozott olyan határozatokat, amelyek bármely tagra vonatkozóan jogokat és kötelezettségeket állapít meg, illetve harmadik személyt érinthet a döntés hozatalától számított 15 napon belül írásban, ajánlott postai küldeményként feladva az érintettnek is megküldeni.

Az elnök köteles az elnökség által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezetni, mely nyilvántartásból megállapítható a döntés tartalma, időpontja és hatálya, a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges a személye is).

Az elnök az elnökség által hozott határozatókat köteles a társaság székhelyén kifüggeszteni és a társaság weboldalán nyilvánosságra hozni minimum 30 napos időtartamra.

Az elnökség ügyrendjét maga határozza meg. Az elnökség döntéseire a jelen alapszabályban rögzített közlés, nyilvánosságra hozatal módja, iratokba való betekintés rendje szabályait értelemszerűen alkalmazni kell.

 Az elnökség hatásköre:

·           A közgyűlés ülései közötti időszakban irányítja az egyesület munkáját,

·           javaslatokat, előterjesztéseket készít az egyesület tevékenységét, gazdálkodását meghatározó témákban, azokat a közgyűlés elé terjeszti.

·           kezeli az egyesület vagyonát.

·           intézi a tagsági viszony keletkezésével és megszűnésével kapcsolatos ügyeket, a tagokról nyilvántartást készít.

·           összehívja a közgyűlést, javaslatot készít annak napirendjére, évente beszámolót készít az egyesület tevékenységéről, gazdálkodásáról, közhasznú tevékenységéről.

·           az egyesület anyagi forrásainak bővítésére pályázatot készít és ad be

·           végrehajtja mindazon feladatokat, amelyekkel a közgyűlés megbízza és dönt mindazon kérdésekben, amelyek az egyesület folyamatos működését biztosítják, és nem tartoznak a közgyűlés hatáskörébe.

·           az elnökség üléseit negyedévente, illetve szükség szerint tartja.

·           az elnökség üléseit az elnök akadályoztatása esetén az elnökhelyettes, illetve megbízással az elnökségi tag vezeti le.

 Az elnökség minden lényeges döntését jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyvet aláírja az elnökség jelenlévő minden tagja.

 Az elnök hatásköre:

·           az egyesület közgyűlésének két ülése között folyamatosan irányítja a szervezetet, intézi ügyeit.

·           hatóságok és bíróságok előtt, harmadik személlyel szemben képviseli az egyesület, akadályoztatása esetén a képviselettel az alelnököt bízza meg írásban, meghatározva a képviselet idejét és tartalmát,

·           kitűzi az elnökség üléseinek időpontját, vezeti az üléseket, meghatározza azok napirendjét, gondoskodik az előterjesztések elkészítéséről és a hozott határozatok végrehajtásáról,

·           előkészíti a közgyűlés üléseinek időpontját, vezeti az üléseket, meghatározza azok napirendjét, gondoskodik az előterjesztések elkészítéséről és a hozott határozatok végrehajtásáról.

·           előkészíti a közgyűlés üléseit, vezeti az üléseket, az előterjesztéseket, beszámol a két ülés közötti ügyek intézéséről, a határozatok végrehajtásáról, az elnökség üléseiről, előterjeszti az éves beszámolót és a közhasznúsági jelentést,

·           szervezi az egyesület folyamatos működését, az adminisztratív ügyintézést, továbbá gondoskodik arról, hogy a közhasznú tevékenységről a közvélemény tájékoztatást kapjon,

·           gyakorolja a munkáltatói jogokat és kötelezettségeket,

·           felhatalmazásokat adhat a társaság nevében, saját felhatalmazásának keretei között az egyesület nevében, szerződéseket megállapodásokat köthet,

·           rendelkezik a bankszámla felett, utalványozási joga van,

·           az elnök a ráruházott jogokat részben, vagy egészben írásban átadhatja az elnökség valamely tagjának,

·           az elnök és a vezető szervek munkáját a személyi- és tárgyi feltételek biztosításával az értekezletek és megbeszélések technikai feltételeinek, valamint az adminisztráció és ügykezelési feladatok megszervezésével, végzésével szervezési tevékenységével segíti.

·           a közhasznúsági törvény követelményei szerint nyilvántartja a testületek döntéseit, vezeti a Határozatok Könyvét,

·           végzi, illetve megszervezi az elnökség üléseinek jegyzőkönyvét, emlékeztetőinek vezetését,

·           szerkeszti a pályázati kiírásokat, a társaság pályázatait,

·           gondoskodik a társaság működésével kapcsolatban keletkezett iratokba való bárki általi betekintésről. Az iratba tekintést igénylő írásbeli igénylésének átvétele után számított 8 napon belül köteles az iratba tekintést biztosítani az egyesület székhelyén. Köteles iratbetekintésről nyilvántartást vezetni, melyből megállapítható a kérelmező neve, a kézirat megnevezése, kérelem és teljesítésének ideje.

·           az elnök a ráruházott jogokat és kötelezettségeket részben, vagy egészben írásban az elnökség bármely tagjának átadhatja.

 Elnökhelyettes és az elnökségi tag hatásköre

·           Az elnökhelyettes gyakorolja az elnöki jogokat, amennyiben az elnök akadályoztatva van és erről az elnök az elnökhelyettest írásban megbízza.

·           Egyéb esetben az elnökhelyettes és az elnökségi tag végzik mindazon egyéb tevékenységeket, melyek nem tartoznak az elnök hatáskörébe, de az alapszabály az elnökségi feladatok között meghatároz.

 

8.

AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA

 Az egyesület bevételei:

·           az államháztartás alrendszereiből vagy más adományozótól közhasznú, illetve az alapszabályban rögzített céljára, vagy működési költségei fedezésére kapott támogatás, adomány,

·           a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel,

·           egyéb célszerinti tevékenység folytatásából származó bevétel,

·           tagdíj

·           vállalkozásból származó bevétel,

·           tagdíj

·           vállalkozási tevékenységből származó bevétel

·           egyéb bevételek,

 A tagok tagdíjat kötelesek fizetni. Összegét, fizetésének rendjét a közgyűlés határozza meg. Az egyesület nevében vagy javára az elnök írásbeli meghatalmazás alapján adományt gyűjthet, adománygyűjtés azonban nem járhat az adományozók illetőleg más személyek zaklatásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével.

A bevételeket és kiadványokat tételenként és jogcímenként kell nyilvántartani.

Az adományokat a könyv szerinti, ennek hiányában szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni.

Az egyesület vagyont leltárba kell nyilvántartani.

Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok – a tagdíj fizetésen túl- a társaság tartózásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

 Az egyesület köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni.

A közhasznúsági jelentés elfogadása a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe tartozik.

A közhasznúsági jelentés tartalmazza:

a)        a számviteli beszámolót;

b)        a költségvetési támogatás felhasználását;

c)        a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;

d)       a cél szerinti juttatások kimutatását;

e)        a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét;

f)         a közhasznú szervezet, vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét

g)        a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

 

9.

AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE

 Az egyesület megszűnik, ha:

a)        feloszlását vagy más egyesülettel való egyesülését a közgyűlés kimondja,

b)        és akkor is, ha a bíróság a társaságot jogerősen feloszlatja, illetőleg megszűnését megállapította.

Az egyesület vagyonáról megszűnése esetén a közgyűlés dönt.

 

10.

VEGYES RENDELKEZÉS

 Az egyesület szolgáltatásai nyilvánosak.

Az egyesület biztosítja, hogy közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívül más is részesülhet.

Az elnök, az egyesület szolgáltatásainak igénybevételének módjáról, a szakmai és pénzügyi beszámolókról, a közhasznúsági jelentésről, határozatairól és egyéb, a működésével kapcsolatos ügyeiről székhelyén való kifüggesztéssel és az egyesület weboldalán való megjelenítéssel köteles a nyilvánosságot biztosítani, az érintetteket tájékoztatni. A kifüggesztést illetve nyilvánosságra hozatalt a döntések és határozatok meghozatala után számított 8 napon belül biztosítani kell. A kifüggesztés illetve nyilvánosságra hozatal időtartalma nem lehet kevesebb 30 napnál.

Ez a rendelkezés csak a minimális nyilvánosságra hozatali kötelezettséget határozza meg. Ezen túlmenően az elnök az írott és elektronikus sajtó útján és a nyilvánosság más eszközével is tájékoztathatja az érintetteket, ha azt az egyesület aktuális programja vagy a közgyűlés tagjainak több mint fele (50%+1 fő) igényli.

 Amennyiben az egyesület éves bevétele meghaladja az öt millió forintot, abban az esetben az egyesület közgyűlése a vezető szervtől elkülönült felügyelőszervet hoz létre, mely esetben az egyesület alapszabályát ennek megfelelően módosítja.

Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki:

a)      az egyesület elnöke vagy elnökségi tagja;

b)      az egyesület a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyba áll, ha a jogszabály másképp nem rendelkezik;

c)      az egyesület cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást-, illetve

d)     az a) –c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

 A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben az egyesülésről szóló 1989. évi II törvény és a közhasznú szervezetekre vonatkozó 1997. évi CLVI törvény, valamint a PTK rendelkezései az irányadóak

 

 

Sátoraljaújhely 2009. április 27.

 

                                                                                                    Bányácski Barnabásné

                                                                                                    …..…………………….

                                                                                                              elnök

 

Az egyesület közgyűlése a jelen alapszabályt 2009. április 27-én a 2./2009. (04.27.) számú határozatával egyhangúlag elfogadta.